Projekt: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany.
Miasto Koszalin i powiat koszaliński. POWR.04.01.00-00-D204/17