Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr Umowy POWR.04.01.00-00-D204/17

Czas trwania Projektu – od 1.03.2018 r. do 28.02.2021 r.

Numer i nazwa osi priorytetowej - IV.innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa

Numer i nazwa działania - 4.1.

Wysokość dofinansowania - 17.883.991,34 zł.

WPROWADZENIE

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę. Projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” to projekt, który Środkowopomorskie Centrum zdrowia Psychicznego MEDiSON realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zarządzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Celem naszych działań jest przetestowanie  innowacyjnego w Polsce modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – miejsca, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym może uzyskać wsparcie na poziomie społeczności lokalnych.

Zdobywane od 2003 roku doświadczenie w zakresie leczenia, pozwala nam planować rozwiązania, które pomogą osobom doświadczonym kryzysem psychicznym łatwiej odnajdywać się w społeczeństwie – wrócić po przebytym kryzysie do codziennych obowiązków i rodzinnych relacji. Współpracujemy z Partnerami z kraju i zza granicy, czerpiąc z ich wiedzy oraz doświadczenia w zakresie pomocy udzielanej na poziomie lokalnych społeczności. Przyglądając się zmianom, jakie zaszły w systemie ochrony zdrowia psychicznego w Finlandii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Czechach, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, staramy się przetestować model, który ma być odpowiedzią na najbardziej aktualne potrzeby osób doświadczonych kryzysem psychicznym i ich rodzin.

Mając na uwadze dobro osób chorujących psychicznie oraz ich bliskich  wdrażamy model psychiatrii oparty na podejściu personalistycznym i terapii skoncentrowanej na potrzebach osoby, jej godności i prawach. Zakładamy, że Środowiskowe Centrum będzie towarzyszyło  potrzebującym w procesie zdrowienia. W pierwszej kolejności oznacza to udzielenie im pomocy w środowisku zamieszkania, w naturalnych warunkach rozwoju oraz zapewnienie opieki od pierwszego kryzysu po stabilizację społeczną.

W imieniu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego  zachęcamy Państwa do zapoznania się z innowacyjnym modelem opieki psychiatrycznej,  który jest odpowiedzią na najbardziej aktualne potrzeby pełnoletnich osób doświadczonych kryzysem psychicznym i ich rodzin. Naszym celem jest uzyskanie przez jak największą liczbę osób umiejętności komunikowania się z osobami borykającymi się z problemami natury psychicznej tak, aby była to komunikacja będąca wyrazem wsparcia i równości.

Model nasz zakłada włączenie różnych podmiotów działających we wszystkich obszarach wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w jedną, zintegrowaną sieć. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom związanym z tak innowacyjnym rozwiązaniem zamierzamy przeprowadzić cykl szkoleń dla osób pracujących w instytucjach zaufania publicznego i administracji, takich jak Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły, Policja, Straż Miejska, lekarze POZ, pracownicy Sądu i tym podobne, które mają lub mogą mieć  bezpośredni kontakt z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

W ramach szkoleń przekazujemy informacje z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej tematyki kryzysu psychicznego, rozpoznawania pierwszych symptomów chorobowych,  budowania prawdziwego wizerunku osób z doświadczeniem kryzysu psychotycznego, walkę ze stygmatyzacją i stereotypami dotyczącymi osób chorujących psychicznie.

Działania profilaktyczno-informacyjne skierowane do szerokiej liczby osób pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy o kryzysach psychicznych w celu własnej higieny psychicznej, jak i tworzenia przyjaznego, wolnego od stereotypów, rozumiejącego środowiska udzielającego wsparcia osobom chorującym i zdrowiejącym.

Prezentowany przez nas model zakłada wsparcie dla pełnoletnich osób borykających się kryzysem psychicznym i poszukujących własnej, aktywnej drogi w procesie zdrowienia na wielu płaszczyznach.

Projekt prowadzimy w ramach czterech zadań.

ZADANIE 1

Centrum Koordynacji – jest miejscem, gdzie organizuje się pomoc i leczenie dorosłych pacjentów w trakcie i po przebytych kryzysach psychicznych. Pełni funkcje profilaktyczne, lecznicze i pomocowe, oraz funkcje koordynujące działania na rzecz pacjentów poprzez:

– całodobową infolinię 94/ 712 55 55,  której celem jest nawiązywanie współpracy z pacjentem i/lub organizacja odpowiednich służby do podjęcia stosownej interwencji zewnętrznej (np.: pogotowie, szpital, etc.), w przypadku zagrożenia życia;

– usługi ambulatoryjne;

– noclegowe miejsca interwencyjne;

Centrum Koordynacyji Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON mieści się w Koszalinie na ul. Sarzyńskiej 9. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Zapraszamy do skorzystania z całodobowej infolinii, 7 dni w tygodniu, pod numerem

94/712-55-55, gdzie uzyskają Państwo informacje o świadczonych rodzajach wsparcia.

ZADANIE 2

Zespoły Mobilne – głównym zadaniem jest realizacja usług środowiskowych na obszarze testowania Modelu. Zespoły Mobilne funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Siedzibą Zespołów Mobilnych jest Centrum Koordynacji przy ul. Sarzyńskiej 9 w Koszalinie.

ZADANIE 3

Zintegrowane Świadczenie Oparcia Społecznego – celem jest realizacja wsparcia społecznego i stanowi uzupełnienie lub poszerzenie oferty na obszarze testowania Modelu. Zadanie realizowane jest przez dwóch partnerów projektowych.

Klub Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i zapewnia wsparcie w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, aktywizacji, integracji, pomocy w powrocie na rynek pracy oraz w zakresie inicjowania działań samopomocowych podejmowanych w ramach własnych możliwości. Kluby Samopomocy umożliwiają uczestnikom dostęp do aktualnej prasy, Internetu, różnych form aktywizacji, rozwijania zainteresowań, realizacji indywidualnych uzdolnień, aktywnego spędzania czasu wolnego, podtrzymywania umiejętności społecznych i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzaj i zakres usług uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych uczestników. 

W ramach Projektu prowadzone są dwa Kluby Samopomocy, otwarte  od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00.

Mieszczą się w Koszalinie przy ulicach:

Mieszkanie Chronione – rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę, pomoc.

Mieszkanie Chronione prowadzone jest przez partnera projektowego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań”.

Mieszkanie Chronione mieści się w Koszalinie przy ul. Rejtana 4.

WARSZTATY WYJAZDOWE:

Termin – 14-20 września 2020 roku

Miejsce – Mielno, ul. Kościelna 10      Ośrodek Wczasowy „Saint Holiday”

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu!!!

ZADANIE 4

PROFILAKTYKA – celem zadania jest wzmocnienie zdrowia psychicznego oraz zminimalizowanie wpływu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu. Realizacja zadania odbywa się poprzez:

Spotkania edukacyjno-profilaktyczne prowadzone przez Zespół Trenerów dla:

-uczniów ze szkół podstawowych i średnich

-rodziców w szkołach

-zawodów zaufania publicznego i innych zawodów, które w swojej pracy mogą mieć bezpośredni kontakt z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

-rodzin osób  z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Organizacja pikników dot. zdrowia psychicznego i jakości życia.

Kierownik Projektu – dr Małgorzata Kmita