Władze Stowarzyszenia:

  Prezes Zarządu – Izabela Ciuńczyk

  V-ce Prezes Zarządu – Ewa Giza

Członkowie Zarządu:

  Małgorzata Zdrowowicz-Zajko

  Mariusz Panek

  Krzysztof Sikorski

Komisja Rewizyjna:

    Piotr Zalitacz

   Ewa Kubiak

  Marek Moszczak

 

Działalność, cele statutowe.

1)Ochrona i promocja zdrowia psychicznego.

2)Reprezentowanie Centrów Zdrowia Psychicznego w stosunku do Ministerstwa Zdrowia i płatnika świadczeń medycznych.

3)Rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego jako optymalnego modelu psychiatrii.

4)Podejmowanie wielokierunkowych działań mających na celu prawidłową realizację rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń płatnika świadczeń medycznych dot. Centrów Zdrowia Psychicznego – w tym finansowych.

5)Rola mediatora pomiędzy współpracującymi podmiotami.

6)Wspieranie nowotworzonych Centrów Zdrowia Psychicznego.

7)Ochrona prawidłowego funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego.

8)Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi cele podobne lub zbliżone do celów Stowarzyszenia.

9)Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza dotycząca leczenia, terapii i rehabilitacji osób chorujących psychicznie.

10)Propagowanie idei Centrów Zdrowia Psychicznego należących do Stowarzyszenia.

11)Konsolidowanie ludzi gotowych udzielać społecznie pomocy osobom w kryzysie psychicznym.

12)    Rozwijanie współpracy z władzami, organizacjami administracji samorządowej i państwowej oraz organizacjami społecznymi
w zakresie działań CZ
P.

 

Członkowie Stowarzyszenia

Zwyczajni – 65

Wspierający – 18

Stan na dzień 15.02.2022 r.