Zapytanie ofertowe (skan, plik PDF)

Koszalin, dnia 2016-11-22

Zamawiający:

„MEDISON” SPÓŁKA z o.o
Koszalin /75-601/ ul. Zwycięstwa 119
KRS: 0000162320, NIP: 8392830662,
REGON: 771568427

Email: szpital.medison@gmail.com
Tel.: + 48 94 3446953

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/PO IR/2016

Dotyczące wyboru Wykonawcy prac badawczo – rozwojowych na realizację projektu pt.:

System wspomagania procesu diagnozowania i terapii chorób psychicznych za pomocą Metody Otwartego Dialogu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, analizy systemowej i sztucznej inteligencji”,

będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020  Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej   w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 i nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.

Kod CPV przedmiotu zamówienia:

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73300000-5 Projekt, realizacja badań oraz rozwój

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań

73110000-6 Usługi badawcze

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzonego postępowania.

Kompletna dokumentacja zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)

Umowa warunkowa (PDF)